POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

Korzystanie z bloga i strony internetowej www.branżadziecieca.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej https://branzadziecieca.pl/.

Zawiera również politykę korzystania z usługi newsletter.

Administratorem strony i danych osobowych jest Atomedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000621286, posiadająca NIP: 899 279 1829, REGON: 36462976, zwana dalej “Administratorem”.

Niektóre dane osobowe, przekazywane poprzez stronę internetową www.branzadziecieca.pl mogą być współadministrowane wraz z B2B Mind Ltd z siedzibą w Rotherham (Wielka Brytania), adres: Unit 4E Enterprise Court, Farfield Park, S63 5DB, wpisaną do Rejestru Spółek Anglii i Walii (Companies House) pod numerem 9490122, zwana dalej “Współadministratorem”). Każdorazowo, taka informacja jest przekazywana w treści obowiązku informacyjnego przekazywanego w związku ze zbieraniem współadministrowanych danych osobowych np. danych osobowych przekazanych w momencie zapisu na newsletter lub dane niezbędne do uruchomienia reklamy, które przesyła osoba zainteresowana. Dokładna lista współadmistrowanych danych znajduje się poniżej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez: e-mail: prywatnosc@branzadziecieca.pl Numer telefonu: (+48) 71 735 15 66 lub pisemnie na adres: Atomedia Sp. z o.o., Al. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław.

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie https://branzadziecieca.pl/ nie będą w jakikolwiek sposób odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim, za wyjątkiem odbiorców wskazanych w treści obowiązku informacyjnego lub w niniejszej polityce prywatności.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.

§2
DEFINICJE

„Administrator” – Atomedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000621286, posiadająca NIP: 899 279 1829, REGON: 36462976
“Współadministrator” – B2B Mind Ltd z siedzibą w Rotherham (Wielka Brytania), adres: Unit 4E Enterprise Court, Farfield Park, S63 5DB, wpisaną do Rejestru Spółek Anglii i Walii (Companies House) pod numerem 9490122.
„Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.
„Strona” – strona internetowa i blog znajdujące się pod adresem https://branzadziecieca.pl/

“Fanpage” lub “Konto na Twitter” – strona firmowa w portalu Facebook o nazwie “Branża Dziecięca”, znajdująca się pod adresem https://www.facebook.com/branzadziecieca/, oraz konto w portal Twitter o nazwie Branża Dziecięca, znajdują się pod adresem: https://twitter.com/branzadziecieca, których administratorem na platformie Facebook I Twitter jest Atomedia Sp. z o.o. i/lub osoby przez nią mianowane do obsługi

„Newsletter” lub „usługa Newsletter” – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

§3
DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator, chyba że w treści niniejszej polityki wskazano wyraźnie inaczej (może to też być Współadministrator w odniesieniu do niektórych danych osobowych podawanych przez Użytkownika, o czym Użytkownik jest każdorazowo informowany w treści obowiązku informacyjnego).

Administrator i Współadministrator wspólnie administrują Twoimi danymi osobowymi tylko w następujących obszarach:
a) kontakt z pracownikami, współpracownikami, zarządzanie relacjami z kontrahentami i ich pracownikami, również w ramach platform social media takich jak Facebook czy Twitter,
b) zarządzanie danymi klientów, w szczególności znajdujących się na platformach online oraz w innych rejestrach np. bazie klientów CRM,
c) przetwarzanie danych odbiorców czasopisma,
d) prowadzenie bazy osób zapisanych na newsletter (subskrybentów),
e) prowadzenie bazy osób zainteresowanych reklamą w czasopiśmie lub na stronie internetowej Administratora.

2. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na Stronie, o których mowa poniżej, w celach na jakie wskazują dane formularze. Niektóre dane są wymagane, co jest oznaczone gwiazdką. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości przesłania danego formularza i osiągnięcia celu zakładanego przez ten formularz.

3. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które Użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej). Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi poszczególnych Użytkowników, ani nie są podejmowane automatyczne decyzje mające wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika.

4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora lub Współadministratora w celu wysyłania newslettera lub innych informacji zgodnie z wypełnionym formularzem na stronie, kontaktu z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji marketingowych, np. o wydarzeniach lub produktach online oferowanych przez Administratora lub Współadministratora, jeżeli wyraził w tych celach odpowiednią zgodę i/lub jeżeli mieści się to w granicach prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub Współadministratora.

5. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika w ramach funkcjonowania Strony internetowej https://branzadziecieca.pl/, Sklepu https://branzadziecieca.pl/prenumerata, oraz profilu firmowego w portalu Facebook i Twitter mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a) dokonania wyceny usługi i wykonania usługi (np. wysyłki zamówionej prenumeraty, wysyłki czasopisma dla firm) czy umowy, przesłania oferty (np. reklamowej, czy innych usług) na prośbę Użytkownika — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
b) wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
c) udzielenia rabatu lub informowania o promocjach Administratora, Współadministratora lub podmiotów przez niego polecanych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
d) rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
e) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
f) kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
g) przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
h) tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
i) archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
j) analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics, Pixel Facebooka— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
k) wykorzystywania cookies na stronie i podstronach https://branzadziecieca.pl/ — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
l) zarządzanie stroną internetową, grupami i stronami Administratora lub Współadministratora na innych platformach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
m) zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora lub Współadministratora — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda),
n) badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
o) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia Administratora poprzez prowadzony monitoring w budynku, w którym znajduje się siedziba Administratora, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
p) w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora lub Współadministratora, związanych z zarządzaniem kontaktem z Tobą, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora lub Współadministratora danych na  podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
q) w celu wysyłania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda),
r) w celu dopasowania treści wyświetlanych na stronach Administratora lub Współadministratora do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
s) w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Ciebie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nie podanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu.

7. Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi.

8. Użytkownikowi przysługuje, w każdej chwili, prawo dostępu do treści jego danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Współadministratorzy wskazują ten organ jako organ nadzorczy. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

9. W tych celach może zwrócić się do Administratora lub Współadministratora poprzez następujące dane: e-mail: prywatnosc@branzadziecieca.pl, numer telefonu: (+48) 71 735 15 66 lub pisemnie na adres: Atomedia Sp. z o.o., Al. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław. Jest to punkt kontaktowy w kwestii ochrony danych.

10. Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora lub Współadministratora. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W niektórych przypadkach, dane mogę nie zostać całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami ustawy kodeks cywilny.

11. Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej – do państw trzecich. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Google, Microsoft itp., dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne w odniesieniu do swoich usług. Będą one przekazywane wyłącznie tym odbiorcom, wobec których Użytkownik wyraził zgodę na przekazywanie danych osobowych, lub odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:
a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google),
c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych.

12. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora lub Współadministratora (w odniesieniu do wyraźnie określonych obszarów) przez czas realizacji poszczególnych usług/osiągnięcia celów oraz:
a) przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
b) przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z prawa podatkowego;
c) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych;
d) do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
e) do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora.

13. Jeśli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych, które są wymagane, to nie będzie mógł skorzystać z materiałów lub usług oferowanych przez Administratora lub Współadministratora w ramach formularzy znajdujących się na Stronie.

14. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator lub Współadministrator nie odpowiadają za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

15. Użytkownik podaje dane dobrowolnie jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.

16. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora lub Współadministratora. Administrator lub Współadministrator przetwarzają informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.

17. Administrator i Współadministrator niniejszym informują Użytkownika, że powierzają przetwarzanie danych osobowych m.in. następującym podmiotom/podwykonawcom:
a) MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Irlandia – w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego MailerLite,
b) Fakturownia Sp. z o.o., 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8, NIP 5213704420 – w celu wystawienia dokumentów księgowych,
c) Przelewy24 należące do DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 7811733852, KRS 0000306513 – w celu obsługi systemu płatności elektronicznych,
d) Google Poland Sp. z o.o., 00-113 Warszawa, ul. Emilii Plater 53 – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail,
e) Apple Distribution International – w celu korzystania z usług Apple, w tym usług chmurowych iCloud i ekosystemu oferowanego przez Apple,
f) Zenbox Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa – w celu obsługi serwera,
g) OVH Sp. z o.o., ul. Karola Miarki 6-10, lok. 3-5, 50-306 Wrocław – w celu obsługi domeny,
h) innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów, np. pomocy księgowej, informatycznej, graficznej, copywritterskiej, drukarniom, firmom kurierskim, wirtualnej asystentce, itd.

18. Podmioty, którym Administrator lub Współadministrator powierzają przetwarzanie danych osobowych gwarantują wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO i stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

19. Administrator Danych Osobowych oraz Współadministrator niniejszym informują, że nie powołali Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), gdyż nie mają takiego ustawowego obowiązku i wykonują samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

20. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.

21. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika. W ramach strony internetowej mogą być profilowane Twoje dane. Profilowanie to przetwarzanie Twoich danych w sposób zautomatyzowany służący analityce i reklamie. Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika.

§4
FORMULARZE

Administrator stosuje następujące rodzaje formularzy w ramach Strony:

1. Formularz zapisu na newsletter – wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Następnie Użytkownik, w celu dodania jego adresu e-mail do bazy Administratora i Współadministratora, musi potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera. Subskrypcja/zapis oznacza, że Użytkownik zgadza się z niniejszą Polityką prywatności.
2. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Atomedia Sp. z o.o.. Podane dane przetwarzane są przez Administratora i Współadministratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem na jego wniosek. Szczegółowe informacje o współadministrowaniu przekazywane są w treści obowiązku informacyjnego przy pierwszym kontakcie.
3. Formularz zapisu do bazy wysyłkowej – umożliwia zapis na stronie https://branzadziecieca.pl/czasopismo w celu wysłania fizycznego egzemplarza czasopisma “Branża Dziecięca” do Użytkownika, pod warunkiem spełnienia określonych wymagań. Do bazy zapisywane są wyłącznie firmy handlowe z branży zabawek i artykułów dziecięcych, a podanie wszystkich informacji zawartych w formularzu jest wymagane celem weryfikacji posiadania przez Użytkownika takiego podmiotu, a następnie wysyłki czasopisma. Dane podane w formularzu zapisu do bazy wysyłkowej (nazwa firmy, imię i nazwisko, ulica, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, e-mail, numer telefonu, rodzaj firmy, asortyment, REGON i dane zawarte w uwagach) przetwarzane są przez Administratora i Współadministratora, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.
4. Formularz pobrania pełnej oferty reklamowej na stronie https://branzadziecieca.pl/– umożliwia pozostawienie swoich danych (imię, nazwisko, telefon) i otrzymanie informacji o ofercie reklamowej na wniosek Użytkownika. Dane podane w formularzu pobrania pełnej oferty reklamowej przetwarzane są przez Administratora i Współadministratora, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.
5. Formularz dotyczący produktu reklamowego w czasopiśmie lub na stronie https://branzadziecieca.pl/ – umożliwia pozostawienie danych niezbędnych do umieszczenia produktu reklamowego. Link do stosownego formularza udostępniany jest po wcześniejszym kontakcie z Administratorem. Dane podane w formularzu pobrania pełnej oferty reklamowej przetwarzane są przez Administratora i Współadministratora, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Ich podanie jest niezbędne w celu kontaktu i zamieszczenia oferty reklamowej przez Użytkownika.
6. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez odrębnej zgody Użytkownika (na podstawie umowy powierzenia lub w ramach innej podstawy prawnej do udostępnienia danych).
7. Jeżeli Użytkownik korzysta z usług dostawców zewnętrznych jak np. Google, czy Apple powinien zapoznać się z ich polityką prywatności, dostępną u dostawców tych usług, na ich stronach internetowych.

§5

USŁUGA NEWSLETTER

1.         W celu korzystania z usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane (imię, adres e-mail).
2.        Administrator i Współadministrator świadczą usługę Newsletter bezpłatnie.
3.        Akceptacja niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi Newsletter.
4.        Zapis na usługę Newsletter jest możliwe w każdym momencie, poprzez wypełnienie istniejących na stronie aktywnych formularzy Newsletter.
5.        W celu świadczenia usługi Newsletter, Administrator i Współadministrator będą przetwarzać adres e-mail oraz imię, podane przez Użytkownika w formularzu zapisu.
6.        W celu świadczenia na rzecz Użytkownika usługi Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do:
6.1.            Wypełnienia formularza Newsletter, następnie kliknięcia w przycisk potwierdzający zapis, odebranie wiadomości elektronicznej przesłanej na podany adres e-mail z linkiem aktywacyjnym, potwierdzenie chęci zapisu poprzez kliknięcie w odpowiednie miejsce wskazane w wiadomości e-mail – link aktywacyjny (tzw. double opt-in)
6.2.           Zaakceptowania niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies
6.3.           Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora i Współadministratora w celu wysyłki Newslettera, czyli m.in. informacji o nowościach, produktach, ofertach, promocjach Administratora lub Współadministrator, a także podmiotów polecanych.
7.      Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do świadczenia usługi Newsletter.
8.     Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie świadczenia usługi Newsletter.
9.     Usługa Newsletter będzie świadczona przez czas nieokreślony, od chwili aktywacji linku aktywacyjnego otrzymanego zgodnie z ust. 6.1.
10.  Użytkownik jest uprawniony do przerwania świadczenia usługi Newsletter w każdej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów Administratora i Współadministratora. Dokona tego przez kliknięcie w wiadomości e-mail otrzymanej od Administratora i Współadministratora w link dezaktywacyjny np. o treści „wypisz się”. Może też zrobić to w inny dogodny dla niego sposób, np. poprzez kontakt z Administratorem i Współadministratorem.
11.   W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji, Administrator lub Współadministrator ustosunkują się do niej w terminie 14 dni roboczych, poprzez przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.

§6
KOMENTARZE

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez czytelników Strony, bloga (jeśli występuje taka możliwość), czy osób wypowiadających się na profilach Administratora w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Google+, inne). Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, czy treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron.

§7
TECHNOLOGIE

1.         Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
1.1.   Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
1.2.  Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.
2.        W celu korzystania ze strony internetowej https://branzadziecieca.pl/ niezbędne jest posiadanie:
2.1.  Urządzenia z dostępem do sieci Internet,
2.2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail,
2.3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

§8

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1.         Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2.        Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.        Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a)      dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
5.        W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6.        W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;
b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7.        W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8.        Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.
9.        Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony http://wszystkoociasteczkach.pl/.

Data publikacji Polityki Prywatności: 1.02.2019 r.