Fot. Depositphotos.com

Polskie przepisy wdrażające dyrektywę DAC7, która nakłada na platformy sprzedażowe obowiązek raportowania informacji o sprzedawcach i transakcjach, mają zacząć obowiązywać od 1 lipca 2024 roku. Operatorzy platform będą zobowiązani do gromadzenia i przesyłania informacji organom podatkowym o aktywnych sprzedawcach wykonujących tzw. stosowne czynności na rzecz innych użytkowników platformy. Pojęcie stosownej czynności obejmuje (wykonywane za wynagrodzeniem) najem nieruchomości, usługi świadczone osobiście, sprzedaż towarów, udostępnienie środka transportu.

Wśród informacji objętych obowiązkiem raportowania będą m.in.:

• imię i nazwisko/firma sprzedawcy,

• adres zamieszkania lub siedziby,

• numer identyfikacji podatkowej,

• numer identyfikacyjny VAT, jeżeli jest dostępny,

• datę urodzenia/numer sprzedawcy podaną w odpowiednim rejestrze gospodarczym,

• liczbę czynności na platformie sprzedażowej, za które zostało wypłacone lub uznane wynagrodzenie,

• kwotę łącznego wynagrodzenia wypłaconego lub uznanego w każdym kwartale okresu sprawozdawczego,

Obowiązek raportowania nie obejmie informacji o sprzedawcach, którzy w danym okresie sprawozdawczym dokonali mniej niż 30 transakcji sprzedaży towarów lub których wynagrodzenie wypłacone lub uznane w tym okresie nie przekroczyło równowartości 2000 euro.

Ze względu na opóźnienie w implementacji DAC7 w Polsce zarówno raportowanie za rok 2023, jak i 2024 przypadnie w tym samym terminie
(operatorzy platform będą mieli czas do 31 stycznia 2025 roku na złożenie informacji o sprzedawcach za oba okresy). Brak współpracy, czyli nieprzekazanie wymaganych danych, może w konsekwencji prowadzić do ograniczenia możliwości wypłaty wynagrodzenia należnego sprzedawcy lub nawet zawieszenia możliwości prowadzenia przez niego działalności na danej platformie.