UOKiK opublikował wyniki kontroli z 2 poł. 2020 r. obejmującej zabawki dla małych dzieci i huśtawki. Najczęściej kwestionowano huśtawki.

Niezgodności wykrywane w badaniach laboratoryjnych dotyczące huśtawek wynikały ze zbyt małej wytrzymałości na obciążenie, niewłaściwym systemom montażu oraz niewłaściwym lub braku systemu zabezpieczającego dziecko przed upadkiem.

W przypadku pozostałych zabawek, wykryto 7 niezgodności, które polegały na: niewłaściwych kształtach i geometrii zabawek; pęknięciu szwów zabawki, a w konsekwencji dostęp do jej wypełnienia.

Inspektorzy IH w 6 przypadkach stwierdzenia niezgodności formalnych (np. brak instrukcji w języku polskim, brak informacji identyfikujących producenta oraz importera) wystąpili do przedsiębiorców, odpowiedzialnych za wprowadzenie zabawki do obrotu, z wnioskiem o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych. W przypadku niezgodności formalnych najczęściej kwestionowano poprawność deklaracji zgodności oraz instrukcji bezpieczeństwa lub umieszczanie niepoprawnych ostrzeżeń.